بتن پیش تنیده

ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﺗﺗﻨﻴﺪﮔﻲ, تنش هاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺒﺮي ، اﻳﻦ ﺗﻨﺶ ها در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ تنش ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎ، ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳﺠﺎد می ﺷﻮد.

اتلاف پیش تنیدگی

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺗﻮام ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻊ ﻃﻮل اﻻﺳﺘﻴﻚ ﻋﻀﻮ، ﺷﺪﮔﻲ و وادادﮔﻲ ﺑﺘﻦ، وادادﮔﻲ ﻓﻮﻻد، اﺻﻄﻜﺎك ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻏﻼف و ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﮔﻴﺮه.

بلوک اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ

ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺷﺪه ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﮔﻴﺮه ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا می شود.

طول انتقال

ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ در ﻋﻀﻮﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎل می ﻳﺎﺑﺪ.

ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ در ﮔﻴﺮه

ﭘﺲ از ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺑﺮاي آزاد ﻛﺮدن ﺟﻚ، ﻛﺎﺑﻞ ها در ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﺧﻔﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ می شود و ﻋﻜﺲ العمل ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ در ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ می ﮔﺮدد .اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﻐﺰش اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﻫا ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺮو ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ فرو رﻓﺘﮕﻲ در ﮔﻴﺮه ﻧﺎﻣﻴﺪه می ﺷﻮد .

ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه( ﻛﻮﭘﻠﻮر)

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي پیش ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ را از ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل می دﻫﺪ.

کابل ﭼﺴﺒﻴﺪه

ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) در روش ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ (ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻏﺎب ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در ﻏﻼف) در روش ﭘﺲ . ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ (ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﭼﺴﺒﻴﺪه است .

گیره

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ از اﻧﺘﻬﺎي کابل ها به بتن ، در ﻳﻚ ﻋﻀﻮ پس ﻛﺸﻴﺪه

 

منطقه ﻣﻬﺎر

ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ازﻋﻀﻮ که پخش نیروهای متمرکز پشت ﮔﻴﺮه ها در ﻃﻮل آن اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد .در اﻳﻦ منطقه ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ در ﺑﺘﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻜﻴﺪه می ﺷﻮد.

مواد ﭘﻮﺷﺸﻲ

ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آرﻣﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﻲ با کاهش اصطحکاک بین کابل ها وغلاف و یا جلوگیری از چسبندگی کابل های پیش تنیدگی مورد استفاده قرار می گیرند.

نیروی جک زدن

ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در دو اﻧﺘﻬﺎي آنها, ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل می ﺷﻮد.

ﻫﻮاﻛﺶ

ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻫﻮاﻛﺶ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻏﻼف و ﻳﺎ ﮔﻴﺮه ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ دوﻏﺎب ﻳﺎ ﺧﺮوج آب، ﻫﻮا و دوﻏﺎب.

روشهای پیش تنیدگی بتن

اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دو روش ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺻﻮرت می ﮔﻴﺮد.

روش پیش کشیدگی روشی است که در آن ابتدا فولاد پیش تنیدگی کشیده شده و سپس بتن در تماس با آرماتور ها ریخته می شود.بعد از گرفتن بتن و کسب حداقل مقاومت لازم, کابل ها از جک جدا و نیروی پیش تنیدگی به بتن اعمال می شود.

در روش پس کشیدگی,در ابتدا فضای عبور کابل ها که اصطلاحا غلاف نامیده می شود,تعبیه می گردد و پس ازبتن ریزی و کسب حداقل مقاومت لازم,فولاد پیش تنیدگی کشیده و مهار شده و بدین ترتیب نیروی پیش تنیدگی بر بتن سخت شده اعمال می شود.

مقایسه بتن پیش تنیده و بتن مسلح

از لحاظ مواد مصرفی: در بتن پیش تنیده به علت اینکه بتن و فوالد تحت تنش های بزرگتری قرار داشته و نیز به دلیل اتالفات پیش تنیدگی که در هر زمان باعث کاهش نیروی پیش تنیدگی می شود، از مصالح با مقاومت باال استفاده می شود.

از لحاظ بهره برداری: از بتن پیش تنیده برای دهانه های بزرگ و بارهای سنگین استفاده می گردد و نیز عدم وجود ترک های دائم باعث بهره برداری بهتر این سازه ها می شود زیرا به واسطه وجود نیروی پیش تنیدگی با کاهش بار ترک ها بسته و یا تا حدود زیادی از عرض آن ها کاسته می شود.

از نظر دوام و ایمنی: هرچند گفتن اینکه دوام و ایمنی بتن مسلح یا بتن پیش تنیده بیشتر است بسیار مشکل می باشد زیرا به طرح و اجرا بستگی دارد ولی در ساختمان های بتن پیش تنیده قبل از وارد آمدن بارهای بهره برداری، توسط کشش در فولادهای پیش تنیدگی به شدت بارگذاری شده و بتن و فوالد تحت تنش های بزرگی قرار می گیرند و این خود یک نوع امتحان از نظر مطمئن بودن بتن و فوالد است.

جنبه اقتصادی: وزن ساختمان های بتن پیش تنیده به مراتب کمتر از وزن ساختمان های بتن مسلح مشابه می باشد. زیرا اوال چون از مقاومت تمام سطح مقطع بتن استفاده می شود میزان بتن الزم کمتر است و ثانیا چون فولادهای مصرفی دارای مقاومت زیادتری هستند مقدار فولاد مصرفی کاهش می یابد.

بتن پیش کشیده و پس کشیده

در تیرهای پیش کشیده ابتدا در صورت وجود فوالدهای معمولی تکمیلی و نیز فوالدهای برشی در مقطع، آن ها را در جای خود قرار داده و سپس فوالدهای پیش تنیدگی در قالب مستقر شده و در دو انتها توسط مهارهای مخصوصی نگهداری و کشیده می شوند. بعد از آن عملیات بتن ریزی در قالب صورت می گیرد.

تیرهای بتنی پس کشیده به دو نوع پس کشیده غیر چسبنده و پس کشیده چسبنده تقسیم می شوند. در بتن پس کشیده غیر چسبنده در مسیر عبور فولادهای پیش تنیدگی ، غالف توخالی در بتن تعبیه شده و سپس عملیات بتن ریزی انجام می گردد. در دو انتهای تیر غالبا دو ورق سر )یا هر وسیله مهاری مناسب دیگر( قبل از بتن ریزی جایگذاری می شود و بعد از اینکه بتن به مقاومت مورد نظر رسید، فوالدهای پیش تنیدگی از داخل غالف عبور داده شده و توسط جک هایی که به ورق سر تکیه می کنند ، کشیده می شوند. غالبا برای جلوگیری از خوردگی فوالدها، داخل غالف روغن تزریق می شود.

حال اگر بعد از عملیات کشیدن فوالدها، از محل درزهایی که قبال تعبیه شده است داخل غلالف و اطراف فولادهای پیش تنیدگی جهت محافظت از فوالد و نیز ایجاد چسبندگی دوغاب سیمان پمپاژ شود. به این نوع بتن پس کشیده، بتن پس کشیده چسبنده می گویند.

بتن پیش تنیده کامل و پیش تنیده جزئی

سازه بتن پیش تنیده کامل به سازه ای گفته می شود که تحت تاثیر بارهای بهره برداری در هیچ نقطه ای از آن، تنش کششی وجود نداشته باشد و برعکس، سازه بتن پیش تنیده جزئی به سازه ترک خورده تحت بارهای بهره برداری اطلاق می گردد. امروزه بیشتر کدهای طراحی ساختمان ها و پل ها اجازه تنش کششی مشخصی را تحت بارهای بهره برداری می دهند.

وسایل لازم پیش تنیدگی

تکیه گاهها و بستر مخصوص کارهای پیش کشیده: برای اینکه هنگام بتن ریزی و تا لحظه قطع کردن فولادهای پیش تنیده، تا جایی که امکان داشته باشد تنش در تندانها تقریبا ثابت نگه داشته شود باید تندانها را کشیده و به تکیه گاه مخصوص اتصال داد.

قالب های مخصوص برای تولید قطعه مورد نظر :قالب های قطعات پیش کشیده باید دارای مقاومت زیاد در برابر صدمه و رطوبت ناشی از بخار دادن به بتن و لرزش ناشی از ویبراتورها باشد.

جک مخصوص و پمپ هیدرولیک برای اعمال نیرو :روی پمپ عقربه ای وجود دارد که فشار هیدرولیک متناسب با نیروی اعمالی را نشان می دهد و از این طریق می توان به مقدار نیرو پی برد.

ویبراتورهای متصل به قالب برای لرزاندن قالب ها: معموال از ویبراتورهای متصل به قالب استفاده می گردد که روی ریل هایی در دو طرف قالب سوار می شوند.

وسایل لازم برای پس کشیدگی

غلاف هایی که قبل از بتن ریزی در محل تعیین شده قرار می گیرند : این غالف ها بایستی در عین اینکه به اندازه کافی نرم باشند تا بتوان آن ها را طبق شعاع لازم خم زد، باید به اندازه کافی محکم نیز باشند تا در موقع بتن ریزی تغییر شکل ندهند. برای کارهای پس کشیده عموما از غالف های با جنس پلی اتیلن استفاده میشود.

جک مخصوص و پمپ هیدرولیک برای ایجاد نیرو در جک: این جک ممکن است همانند جک کارهای پیش کشیده و یا نوع دیگر باشد.

پمپ فشار قوی برای تزریق دوغاب سیمان داخل غلاف

 

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *