سیستم بتنی قالب تونلی

 سیستم بتنی قالب تونلی یکی از بهترین روشهای ساخت و ساز صنعتی است و از ابتدا در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو بودند مورد توجه قرار گرفت , همچنین در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و … بویژه جهت احداث ساختمانهای بلند مرتبه،استفاده از این روش بسیار متداول می باشد .روش قالب تونلی، مانند دیگر روش های ساخت صنعتی، در چهارمعیار کاهش زمان, کاهش هزینه،ارتقاء کیفیت و و امنیت کارکنان توجیه پذیر می باشد.با همکاری شرکت سرمایه گذاری مسکن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اطلاعات فنی مربوط به فناوری ساخت قالب تونلی در اختیار مرکز قرار گرفت و با ارزیابی دقیق صورت گرفته توسط آن، سیستم قالب تونلی جزء 15 فناوری نوین و برترمورد تایید و معرفی قرار گرفت. سازه ساختمانهای با سیستم تونلی،ازدیدگاه عملکرد لرزهای اشکال عمده ای ندارد و تجربه زلزله های گذشته رفتار مناسب این سیستم سازهای را در مقایسه با سیستمهای دیگر ثابت کرده است.

 

 سیستم بتنی قالب تونلی جهت قالب بندی و قالب برداری سریعتر و بهتر؛ رامکا در راستای دیوار ها اجرا می شود. رامکا عبارتست از قالبهای نواری به ارتفاع 10 سانتیمترکه جهت قالب گذاری و قالب برداری سریعتر و اسانتر قالب تونلی در مسیر حاشیه پایینی دیوار قالب از آن گذاشته, بتن ریزی و قالب برداری میگردد. بدین صورت که ابتدا آرماتور های انتظار دیوار اجرا شده سپس قالب های رامکا در امتداد مسیر دیوار ها بسته شده و پس از بتن ریزی و قالب برداری رامکا, آرماتور بندی دیوار ها در امتدادمیلگردهای انتظار ادامه می یابد.( بتنریزی هر طبقه با رامکای طبقه فوقانی بصورت یکپارچه اجرا میشود)

تعبیه قوطیهای برق برای نصب کلید و پریز و لوله کشیهای مربوطه نیز از مراحل پیش از قالب بندی دیوار هاست. در این روش اسلیوهای تاسیسات مکانیکی و محل داکتها در سقف و دیوار اجرا می شود و عبور لوله های مربوطه از بارشوهایی که پیش از بتن ریزی در آنها تعبیه شده؛ انجام می شود. پس از آن قالب ها توسط جرثقیل و نیروی انسانی مربوطه به محل انتقال یافته و در مکان دقیق (توسط تیم نقشه برداری) قرار می گیرد. سپس بوسیله جک های زیرین قالبها در محل تثبیت شده و خیز منفی به سمت بالا در قالب های سقف ایجاد می شود. .تثبیت فاصله قالب های دیوار با استفاده از spacer وTie_Bolt انجام می شود.پس از این مرحله آرماتوربندی سقف؛ اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اجرا می شود. در نهایت بتن ریزی یکپارچه دیوار و سقف انجام شده و پس از طی زمان لازم قالب برداری انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است برای تسهیل در جابجائی قالب و قالب برداری از یک (Platformسکو )در جلوی قالب طبقات استفاده می شود.

در سیستم بتنی قالب تونلی  معمولا از پله های پیش ساخته بتنی استفاده می شود که بوسیله نبشی های سرتاسری به پلیت های انتظار از قبل ، تعبیه شده در جعبه پله ,متصل می گردد. اجرای دیوار های داخلی در اینگونه ساختمان ها به روش های نیمه پیش ساخته انجام می گیرد که ضمن افزایش سرعت و کیفیت؛ سبکی و اتصال مناسب را نیز به همراه دارد.

آشنايی با انواع سیستمهاي قالب تونلی
در سیستم بتنی قالب تونلی ابتدا آرماتوربندی و جاگذاری مدارهای برقی دیوارها انجام میشود و هم زمان با این اقدامات قالب بندی بازشوهای مورد نیاز برای تاسیسات و در و پنجره اجرا میشود. آنگاه، قالبهای دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، قالب بندی میکنند و با قرار گرفتن قالبهای متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی یا همراه با آن مجموعه قالبهای دیوار و سقف را تشکیل میدهند.

در مرحله بعد، آرماتوربندی سقف و جاگذاری مدارهای برق انجام میشود و قالبهایی برای خالی ماندن محل داکتها و دیگر حفره های لازم در سقف نصب میشود. در ادامه، بتن ریزی سقفها و دیوارها به صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام میشود. اجرای جدارهای بتنی پرداخت شده، نیاز به نازكکاری بر روی سطوح آنها را برطرف میکند.

در روش دیگر که به نام سیستم بتنی درجا با قالب های یکپارچه دیواری و سقفی شناخته شده است، کلیه دیوارهای داخلی و خارجی (به جز دیوارهای غیر سازهای جدا کننده) به طور هم زمان قالب بندی و بتن ریزی میشوند. در این روش، بر خلاف روشهای تونلی، قالببندی دیوار و سقف توسط قطعات تخت کوچک انجام می شود.

سیستم بتنی قالب تونلی

مراحل اجرای ساختمان بوسیله قالب تونلی

 

سه روش دیگر قالب صنعتی برای اجرای ساختمان بتن مسلح با دیوار برشی مطرح شده است که در حقیقت، گونه های دیگر روشهای دستیابی به سیستم یکپارچه دیوار و سقف بتنی هستند. در هر سه نوع آنها، تمامی دیوارها، به وسیله قالبهای تخت، قالب بندی میشوند و بتن ریزی دیوارها به صورت یکپارچه و هم زمان انجام میشود. پس از عمل آوری اولیه بتن دیوار، سقف با روشهای مختلفی اجرا میشود که در ادامه توضیح داده شده است.

 

سیستم بتنی قالب تونلی

نمایی از بتن ریزی بخش های آماده شده

در روشی که به میز پرنده نامگذاری شده است، قالب های بزرگی به صورت میز، با پایه های مستقر روی چرخ یا غلتک، کل سقف یک فضا را میپوشانند و روی آنها آرماتوربندی سقف انجام و سپس بتن ریزی میشود. بعضی از انواع این روشها شباهت زیادی به روش تونلی متعارف دارد، و به گونه ای طراحی شده است که امکان بتن ریزی هم زمان دیوار و سقف فراهم آید.

در اسیستم بتنی قالب بتنی یز دیوارهای نمای اصلی پس از اجرای دیوارهای سازهای و سقف، با مصالح گوناگونی قابل اجراست.در یک روش دیگر، پیش دال خرپایی یا ساده، یا دالهای نواری بتنی بر روی لبه های دیوارهای جانبی فضاها قرار میگیرد. در صورت استفاده از پیش دال، پیش از بتن ریزی، آرماتورهای فوقانی پیش دال جاگذاری میشود و اتصال میلگردهای سقف و دیوار نیز در همین مرحله انجام میشود. سپس بتن ریزی قسمت فوقانی پیش دال و محل های اتصال پیش دال یا دال پیش ساخته با سقف انجام میشود.

در این روش اجرا، دیوارهای خارجی معمولاً هم زمان با سایر دیوارها قالب بندی و بتن ریزی میشوند. دیوارهای نما نیز معمولاً بتنی و با اجرای درجا هستند. این امر باعث میشود امکان خروج قطعات قالب از ساختمان با پیچیدگی بیشتری انجام شود. کوچک بودن قطعات هم به همین دلیل است، و امکان خروج قطعات از بازشدگی (محل درها و پنجرهها) را فراهم میسازد.

ويژگی هاي سازه اي سیستم بتنی قالب تونلی

یکپارچگی سیستم و بهبود رفتار لرزه ای آن بدلیل عملکرد جعبه ای سازه
تغییر ماهیت تمرکز تنش از حالت گره ای و متمرکز بصورت گسترده بعلت تبدیل سازه از حالت تیر –ستون_دیوار به حالت دال_دیوار
عملکرد سقف سازه بصورت دیافراگم صلب و قابلیت انتقال بارهای قائم و جانبی به دیوارها
افزایش درجه نامعینی سازه و تأخیر بیشتر در تشکیل لولاهای پلاستیک در اعضاء و درنتیجه قابلیت تحمل بیشتر نیروها و لنگرها
تقارن سازه ای و منظم بودن ساختمان (درارتفاع و پلان)

توصیه هاي طراحی معماري

اندازه دهانه تونلها,به دلیل کنترل تنش سقف و زیاد نشدن ضخامت دال بتنی سقف,بین 5/2 تا 5/5 متر توصیه می شود.عمق تونل ها نیز در هر جهت حداکثر 8متر توصیه می شود.
در صورت لزوم طراحی پارکینگهای سرپوشیده در پروژه؛ پیشنهاد میگردد پارکینگها مابین بلوکها و با سازه جداگانه طراحی و پیاده سازی می گردد.
به دلیل کاهش حجم رایزرها و بازشوهای سقف,در صورت استفاده از کولر آبی,این تجهیزات در بالکن ها یا فضای مشابه در همان طبقه پیش بینی شوند.

ويژگی هاي اجرايی سیستم

مکان برنامه ریزی دقیق بدلیل سیستماتیک بودن عملیات
سرعت اجرایی بالا (بدلیل اجرای همزمان دیوار و سقف)
امکان همپوشانی بیشتر فعالیتهای سفت کاری و سازه ودرنتیجه کاهش حجم عملیات سفت کاری
کاهش حجم عملیات نازك کاری(بدلیل وجود بتن expose در اغلب سطوح واجرای سریع اندود در سطوح صاف حاصل).
افزایش ایمنی سایت پروژه
کاهش ضخامت جداره ها و افزایش فضای مفید
اجرای اتصال صحیح سقف به دیواروعدم تشکیل درز اجرایی
استهلاك پایین و عمر طولانی ساختمان در بهره برداری

ويژگی هاي اقتصادي سیستم بتنی قالب تونلی

کاهش هزینه نسبت به روشهای رایج ساخت
کاهش خواب سرمایه و بازگشت سریعتر آن
کاهش حجم نیروی انسانی و هزینه های مربوطه
کاهش پرت مصالح
زمان لازم براي اجراء

برای اجرای یک پروژه 1000واحدی در یک منطقه متعادل آب و هوائی زمانی حدود 24 ماه را نیاز داریم (طبق برنامه خطی کلی پیوست) که این زمان شامل اجرای اسکلت(فونداسیون و سقف و دیوار یکپارچه و پله ها)در13 ماه و شروع اجرای سایر ایتمها ی سفتکاری و نازک کاری وتاسیسات موازی با پیشرفت اسکلت و اجرای محوطه سازی در 6 ماه انتهائی پروژه میباشد.

قابل ذکر است که در صورت اجرای پروژه در مناطق دارای شرایط خاص این مدت زمان دچار تغییر گردیده و حتی در صورت نیاز به افزایش سرعت و اجرا در مدتی کوتاهتر با اضافه نمودن تعداد قالب و ماشین الات و نیروی مورد نیاز و یا تفکیک پروژه به بخشهای کوچکتر و اجرای همزمان بخشها امکان کاهش زمان اجرا وجود خواهد داشت.

اثرات و تاثیرات زيست محیطی

با توجه به بررسی های بعمل آمده تابحال اثری سوء در تاثیرات زیست محیطی برای این روش تعریف نگردیده و خوشبختانه تائیدات مرکز تحقیقات مسکن را نیز بهمراه داشته است. ولی از نکات مثبت میتوان کاهش زمان اجرا و همچنین کم شدن میزان ضایعات ساختمانی وپرت مصالح و جلوگیری از اتلاف انرژی و منابع و نهایتا حفظ محیط زیست را ذکر نمود.

نقاط قوت

امکان طراحی مدولار با سیستم فراهم است.
در صورت طراحی اصولی، سیستم بتنی قالب تونلی در مقایسه با سیستم های متداول، میتواند اندکی سبک تر باشد. مصرف بتن در اجرای تونلی بیشتر از ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتنی است، ولی مصرف میلگرد و خصوصاً آهن آلات در این روش به طور قابل توجهی کمتر از ساختمانهای با اسکلت فلزی و بتنی است. لازم به توضیح است در اکثر موارد، ضخامت لایه بتنی دیوار و سقف حدود 15 سانتیمتر است. با توجه به این نکته که در سیستم تونلی دیوارهای داخلی تیغه گچی با دیوار خشک است، وزن ساختمان در این روش به طور قابل توجهی کمتر از روش سیستم بتنی درجا با قالب های یکپارچه دیواری و سقفی است.

در صورت کاربرد سیستم بتنی قالب تونلی ، نماهای بتنی ترجیحاً بتن نمایان، با طرح های مختلف در نظر گرفته میشود. این امر باعث میشود هزینه های مربوط به نما به حداقل برسد. در مورد نماهایی که آزاد هستند و دیوارهای آنها با سیستم تونلی ساخته نمیشوند، برای نما انتخاب های مختلفی مطرح است. یکی از رایجترین انتخابها لارژ پانلهای بهبود یافته است که در این حالت صرفاً نقش جدا کننده ایفاد خواهند کرد.

پیش ساخته بودن نمای ساخته شده با قطعات لارژ پانل بتنی باعث میشود از کیفیت و تنوع بالاتری، در مقایسه با دیگر نماهای اجرای درجا، برخوردار باشد. راه حل دیگر، اجرای دیوار بنایی یا با استفاده از قطعات 3D است. در تمامی این موارد، دیوار نما میتواند عملکرد سازهای را تا حدی تحتالشعاع قرار دهد. راه حل آخر، کاربرد دیوارهای سبک از نوع خشک است، که میتوان به صورت “تودلی” یا یکسره (دیوار پردهای)، با استفاده از تختهای گچی و سیمانی ساخته شود.
این سیستم، از نظر تجهیزات، قطعات مورد استفاده در تجهیزات، و مواد اولیه، وابستگی چندانی به فناوری خارجی ندارد.

نیروی انسانی اجرایی در این سیستم با آموزش اندکی قادر به انجام بخش اعظم اقدامات است. البته خطاپذیری آرماتوربندی، بتن سازی، بتن ریزی، عمل آوری بتن و مراحل دیگر، سبب می شود مجری و عوامل اجرا، نقش تعیین کننده ای در کیفیت محصول داشته باشند و با تغییر در آنها کیفیت اجرا، دستخوش تغییر شود. در این خصوص، لازم است از نیروی تخصصی ماهر که برای این نوع اجرا آموزشهای لازم را دیده اند استفاده کرد. در این زمینه طراحی نیز لازم است به این نکته اشاره کرد که در صورتی که شرکت طراح اشراف کامل به این روش و قابلیت ها و محدودیت های آن داشته باشد، پروژه میتواند بهینه شود. در حالت عکس، بیم آن میرود که پروژه و عملیات اجرایی با مشکلات اساسی روبه رو شود.

برای اجرای این سیستم، به غیر از قالب های سنگین فلزی، به ابزارهای کمکی خاصی نیاز نیست. ابزار مورد نیاز به تعداد محدود و به راحتی در دسترس هستند.

قابلیت موازی کردن اقدامات اجرایی در سطح، وابسته به حجم پروژه و تعداد قالب های موجود است. در این روش سیستم بتنی قالب تونلی با توجه به این نکته که نصب مدارهای الکتریکی قبل از بتن ریزی، در داخل دیوارها و سقفها صورت میگیرد، و اینکه پیشبینیهای لازم برای عبور مدارهای تاسیسات مکانیکی نیز از قبل انجام میشود، و با در نظر گرفتن این مطلب که در عمل، کیفیت دیوارها و سقفهای بتنی به دست آمده به گونه ای است که عملیات نازك کاری داخلی و اجرای نمای خارجی روی دیوارهای بتنی به حداقل میرسد، میتوان ادعا کرد که اجرای برخی عملیات به صورت موازی صورت میگیرد، و این به عنوان یک نقطه قوت اصلی سیستم تلقی شود.

فرآوری مواد و مصالح در کارگاه ساختمانی از سیستمهای متداول بیشتر و حساستر است. این امر، خصوصًا در صورتی که ضخامت دیوارهای بتنی محدود باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.
سیستم بتنی قالب تونلی مانند دیگر سیستم های بتنی، در صورت اجرای مناسب لایه بتنی خارجی، عملکرد مناسبی در برابر هوازدگی، محیطهای خورنده، تابش شدید آفتاب و تکانه های حرارتی خواهد داشت.
ایستایی سیستم در ساختمانهای میان مرتبه و حتی بلند مرتبه، در صورت طراحی و اجرای اصولی اتصالات، به راحتی قابل تامین است. در اکثر موارد، در صورت طراحی معماری متناسب با قابلیت ها و محدودیت های این روش، سرعت ساخت به طور محسوسی بیشتر از سیستمهای متداول ساخت بتنی است.
عملکرد یکپارچه دیوارها و سقفها و عکس العمل مناسب و مقاوم در مقابل زلزله نسبت به سیستم متداول و سنتیاستهلاک پایین و عمر طولانی ساختمان در بهره برداری

تامین انتظارات در خصوص صدابندی هوابرد دیوارهای خارجی، و دیوارهای بین دو واحد مسکونی، در صورتی که دیوار دوجداره باشد,ویا ضخامت دیوار مساوی یا بیش از 15 سانتیمتر باشد.آسانی و بدون در نظر گرفتن تمهیدات اضافی صورت می گیرد.
کاربرد این سیستم منافات و تضادی با استانداردهای زیست محیطی ندارد.
مصرف کمتر نیروی انسانی نسبت به سیستم سنتی
کاهش ضخامت جدارها و در نتیجه افزایش فضای داخلی مفید
قابلیت برنامه ریزی و کنترل پروژه دقیق برای زمان مشخص تحویل (در صورتی که محدودیتهای فصلی به شکلی واقع بینانه پیشبینی شده باشد)
وجود دانش فنی و مقررات و ضوابط و آئین نامه های بتن مسلح در کشور

 

 

سیستم بتنی قالب تونلی

اجرای تونل مکعبی با قالب تونلی

نقاط ضعف

 

با توجه به روش اجرایی خاص سیستم بتنی قالب تونلی، و ضرورت وجود دیوارهای سازهای متعدد موازی، روشن است که محدودیت هایی در زمینه معماری وجود دارد، که باعث میشود آزادی عمل در طراحی ساختار اصلی معماری به طور قابل توجهی کمتر از سیستم هایی نظیر تیر ستون سقف بتنی یا اسکلت فلزی (یا بنددار یا قاب خمشی) باشد. در نتیجه، میزان اختیار در تعیین ابعاد فضاها، در مقایسه با دیگر سیستم های نام برده کمتر است.

قابلیت بازیافت مصالح و عناصر مورد استفاده در این سیستم, همانند تمامی ساختمانهای بتنی، با مشکلات فراوان روبه روست. در نتیجه، توجیه اقتصادی برای این نوع اقدامات بسیار ضعیف است.
با توجه به سنگین بودن قطعات قالب دیوار و سقف مورد استفاده، وجود جرثقیل و دیگر امکانات سنگین نصب الزامی است.
محدودیت های فصلی در خصوص اجرای این سیستم جدی تر و تعیین کننده تر از سیستم های متداول است.
امکان تغییر ابعاد قطعات,پس از تولید منتفی است.
ا

مکان دسترسی به مدارهای تاسیسات الکتریکی در دوره بهره برداری وجود ندارد، و در صورت بروز مشکل، در اکثر موارد لازم خواهد بود مدار جایگزینی به صورت روکار اجرا شود. در مورد مدارهای سیستم تاسیسات مکانیکی، با توجه به لازمه رایزری یا روکار بودن تمامی مدارها، این مشکل مطرح نیست.
وابستگی شدید به چند مصالح استراتژیک و عدم وجود امکان جایگزینی با دیگر مصالح و فرآورده هامواردی که جهت اطلاع هستند و در مواردی میتوانند مثبت و در مواردی دیگر منفی تلقی شوند.
ا

مکان پیشبینی مدارهای تاسیسات الکتریکی دراین سیستم در زمان آرماتوربندی و قالببندی وجود دارد. با توجه به ضخامت محدود دیوارها و سقفها در روش تونلی، در عمل، بخش اعظم مدارهای تاسیسات مکانیکی خارج از دیوار، در داخل داکت یا به صورت نمایان اجرا میشود.

با توجه به این نکته که دیوارهای داخلی در اکثر موارد با استفاده از تیغه های گچی یا دیوار خشک ساخته میشوند،امکان انجام تغییراتی نظیر حذف یا جابه جایی آنها در دوره بهره برداری عملی است. البته در مورد دیوارهای بتنی سازهای، امکان هرگونه تغییری کاملاً منتفی است.
تامین انتظارات در خصوص عایقکاری حرارتی جدارها، در صورتی که عایق حرارتی در داخل اجرا شود،به دلیل وجود پل های حرارتی متعدد,خصوصا در ساختمان گروه 1, با مشکلات فراوانی همراه است، در صورتی که عایق حرارتی در طرف خارج ساختمان در نظر گرفته شده باشد، مشکلات اجرایی بیشتر میشود، ولی در عوض پله ای حرارتی محل اتصالات به سقفها و دیوارهای داخلی کاملاً حذف میشوند، و اینرسی حرارتی مورد نیاز برای ساختمانهای مسکونی به طور چشمگیری افزایش می یابد.

هوابندی دیوارهای خارجی بتنی اجرای درجا به راحتی صورت میگیرد، ولی در مورد دیوارهای ساخته شده به روشهای دیگر، هوابندی بستگی به روش مورد استفاده و خصوصاً جزییات اتصال دیوار به بخشهای بتنی موجود دارد. در مورد آب بندی نیز عملکرد دیوارها به مصالح و لایههای تشکیل دهنده آن بستگی دارد، و حتی در مورد دیوارهای بتنی اجرا درجا نیز، در اکثر موارد، آب بندی با در نظر گرفتن لایه های تکمیلی برای دیوار محقق میشود.
خطر بروز میعان و مشکلات ناشی از آن را میتوان در فاز طراحی، و بسته به نوع و محل قرارگیری عایق حرارتی ردیابی و برطرف کرد.

 

 

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *