پایانکار

مدارک لازم جهت عدم خلاف ساختمان

اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)
ارائه گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند.
مدارک لازم جهت صدور پایان کار

تائید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از۶ طبقه
فیش عوارض پرداخت شده
نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده

مراحل :

تشکیل پرونده
درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس ومحاسبات
تایید رئیس طرح
تایید رئیس نظارت فنی، تایید معاون شهرسازی و معماری، تایید شهردار منطقه
درصورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صدوصدور رای و اجرای رای توسط متقاضی
پیش نویس و محاسبات
تایید طرح تفصیلی و بر و کف
تایید نظارت فنی
تایید معاون شهرسازی و معماری
تایید شهردار منطقه
صدوروتحویل به مالک
ضوابط صدور پايانكار ساختمان

جهت اخذ عدم خلاف، وضعيت بنا و يا پايانكار انجام كليه مفاد پروانه و موارد ذكر شده درآن الزامي است و بنا مي بايست مطابق با نقشه هاي سازه و معماري تاييد شده توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و مندرجات پروانه ساختماني و با رعايت كامل كليه ضوابط مقررات ملي ساختمان وزيرنظر ناظرين وتوسط مهندسان مجري احداث شود.
جهت اخذ پايانكار كليه عمليات بنايي و نماسازي مي بايست به اتمام رسانده شود.
پايانكار بايد حداكثر درمدت زمان اعتبار پروانه اخذ گردد.درغير اينصورت مشمول پرداخت عوارض تمديد پروانه خواهد گرديد.
جهت اخذ پايانكار ارايه سند ششدانگ الزامي است وملك نبايد داراياضافه مساحت عرصه باشد.
صدور عدم خلاف و پايانكار به درخواست مالك همراه به ارايه گزارش عمليات صورت گرفته توسط مهندس ناظر مورد رسيدگي قرار گرفته و اقدام لازم معمول ميگردد.
كليه سطوح مشرف به گذرها و سطح خارجي وداخلي بناهايي كه از گذرهاي عمومي قابل رويت مي باشند اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي، نماي شهري، محسوب شده و لازم است مصالح مرغوب و به طرز مناسب و زيبا و با مصالح روشن و سطوح چندان خشن و زبر از جمله آجر سنگ و با تاييد و نظر شهرداري مطابق با نقشه تاييد شده توسط حوزه معاونت شهرسازي ومعماري-مديريت كنترل و نظارت و يا نقشه تاييد شده از مناطق ساختمان نماسازي شود.
استفاده از كاشي و سراميك و سيمان جهت نماسازي و همچنين استفاده در فضاي آزاد اكيداً ممنوع مي باشد.
نماسازي جانبي مطابق طرح مصوب معماري انجام شود و چنانچه جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت نماي جانبي ايزولاسيون وايزوگام گرديده باشد.لازم است مجدداً بر روي ايزولاسيون و ايزوگام با مصالح مناسب و رعايت ضوابط فني نماسازي گردد.
رعايت مقدار درز انقطاع نسبت به املاك مجاور مطابق ضوابط فني از روي ترازفونداسيون تا بام براي كليه ساختمانها اعم از سازه اي مصالح بنايي الزامي است و روي درز در محل نما با مصالح مناسب و سبك پوشش داده شود.
درمعابر زير 18 متررفع مشرفيت پنجره ها نسبت به املاك مجاور حداقل به ارتفاع 7/1 مترالزامي است ( بصورت 2/1 مترديوارچيني و 5/0 مترپنجره با شيشه مشجر ثابت )
رفع مشرفيت بهارخواب و تراس هاي روباز رعايت گردد
اجراي دقيق پخ ياقوس هاي ساختمان و اجراي صحيح زواياي آن و برهاي اصلاحي طبق گزارش نقشه برداري و پروانه ساختماني الزامي است.
لوله هاي تأسيسات به نحو صحيح درزيرسقف پاركينگ و پيلوت پوشش داده شده و درارتفاع مناسب قرارداده شود
تأسيسات و كنتورهاي برق و آب و گاز بر روي ديوارهاي حريم تجاري و ياقسمت تعريض ملك نصب نشود
كانال كشي و احداث كولر در فضاهاي خارجي مجاز نمي باشد و محل كليه تأسيسات مانند كولر و برج خنك كننده منابع ذخيره آب و غيره بايد از ديد عموم و مالكيت هاي مجاور محفوظباشد.
عبور هر گونه تاسيسات و لوله هواكش از مجاور نماي جانبي و يا از درذ انقطاع يا چاه آسانسور ممنوع ميباشد.
هرگونه باريكسازي در بناهاي موجود در زمان تجديدبنا مي بايست حذف شود.
تأمين پاركينگ مورد نياز به تعداد واحدها الزامي است كه بايستي مطابق با مجوز باشد.
ارتفاع كل ساختمان و همچنين ارتفاع طبقات منطبق بر پروانه ساختماني رعايت شود.
ارتفاع فضاهاي مشاعي در زيرزمين و همكف طبق پروانه و حداكثر به ارتفاع 2/2 رعايت شده باشد.
ورودي پاركينگ 2/2 متر مي باشد.
حداث هرگونه پله و شروع رامپ اتومبيل خارجي از حد ملك ممنوع است.
عدم اجرا بالكن روباز يا روبسته درارتفاع كمتر از 5/3 متر مممنوع است.
بازكردن درب ماشين رو و درب حياط به طرف پياده رو ممنوع
احداث درب جلو حريم تجاري ممنوع است.
احداث درب سمت فضاي سبز ممنوع مي باشد.
در ساختمانهاي درب از عمارت ، راه دسترسي كليه واحدها به حياط امكانپذير باشد.
نصب درب ماشين رو دركليه پخ ها ممنوع است.
تعداد درب هاي اتومبيل رو ونفر رو مطابق مجوزها باشد.
احداث بنا بر روي دوبلكس طبقه اول ممنوع است.
كاربري فضاها دقيقا مطابق پروانه ساختماني و مشخص باشد.
مالك موظف است بروكف را به صورت صحيح،مطابق با مندرجات پروانه ساختماني اجرا نمايد.
پس از عقب نشيني مورد مسير الحاقي به معبر مي بايست آسفالت گردد و تعبيه باغچه و هرگونه تأسيسات درآن مجاز نمي باشد.
پس از عقب نشيني مورد مسير الحاقي به پياده رو مي بايست با رعايت باغچه و جدول و ارتفاع پياده رو مجاور تحت نظارت شهرداري . موزائيك و كف سازي گردد و از ايجاد هرگونه اختلاف ارتفاع در معبر جداً خودداري مي گردد.
رامپ خودروبا شيب استاندارد حداكثر 15 درصد مطابق نقشه اجرا شود.
شيب رامپ جهت معلولين جسمي حركتي حداكثر 5درصد و داخل ملك مي باشد.
ارتفاع ديوارهاي جانبي حياط دقيقاً 2/2 متررعايت شود.
ورگير در طبقه همكف وساير طبقات نبايد تغيير كاربري داده شود(اجراي هرگونه تاسيسات مانند كولر مجاز نميباشد).
رعايت عمق مجاز در حياط خلوت انتهاي ملك مطابق نقشه هاي مصوب معماري الزامي ميباشد
عايت عدم اشرافيت نسبت به املاك مجاور در حياط خلوت و نورگير الزامي است.
پوشش سقف حياط خلوت يا نورگير انتها و مجاور ملك در طبقات جهت نصب تأسيسات با شبكه فلزي و غيره مجازه نمي باشد.
كنترل و تطبيق نقشه هاي معماري و سازه و تأسيسات بر عهده مهندسين ناظر بوده و در صورت عدم تطبيق مغايرت ها را به شهرداري علام و مالك مي باست نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.
تبديل مجتمع هاي مسكوني پس از احداث به واحدهاي خدماتي، درماني داري دفتري و … در كاربري هاي خاص مسكوني به هيچ وجه مجاز نمي باشد.
نصب و راه اندازي آسانسورها انجام شده و مطابق مبحث 15 مقررات ملي ساختمان به تاييد اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي رسانده شود و گواهي كيفيت فني توسط مالك از اداره استاندار اخذ و به مديريت كنترل نظارت ساختمان ارائه شود.
اجراي كليه آسانسورها، پله برقي ها و پياده روهاي متحرك لوازم و تجهيزات و سيستم هاي ايمني آنها به ترتيب اولويت بايد مطابق با استانداردهاي ملي مربوطه باشد.
ارتفاع اتاقك آسانسور از ارتفاع خرپشته نبايد بيشتر شود و حداكثر ارتفاع آن 8/2 متر است.
حداقل عرض خالص درب ورودي آسانسور 80 سانتيمتر و آسانسور بايد داراي درب اتوماتيك داخلي و مناسب جهت استفاده معلولين حركتي باشد.
حل استقرار آسانسور و راه پله بايستي با درب و پيش فضاي مناسب از فضاي پاركينگ عمومي جدا گردد.
رعايت ضوابط دسترسي معلولين جسمي و حركتي در استفاده از بناهاي احداثي ضروري است.
استفاده از چاه آسانسور جهت عبور لوله هاي آب و گاز و فاضلاب كابل هاي برق مجاز نمي باشد.
آسانسور داخل پاركينگ داراي حريم باشد.
آسانسور در طبقات زير امتداد بايد و دسترسي به طبقات زيرپله الزامي است.
اتصال كابل برق و تلفن بناها به صورت هوايي و نامنظم از نظر سيمايي و غير ه مطلوب نيست و با كابل كشي زميني به شكل مناسب و فني اين امور انجام شود .(در سايت هاي مسكوني)
تعبيه پله هاي فرار يا اضطراري در بناهاي مسكوني و مختلز مسكوني – تجاري حسب ضوابط شهرسازي انجام شود.
موارد ايمني :

جان پناه بصورت نرده اي عمودي و به ارتفاع 80 سانتيمتر اجرا شود.
نرده هاي پله بصورت عمودي و با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر اجرا شود و حداكثر فاصله قطعات آنها از 10 سانتيمتر بيشتر نشود و استفاده از اشياء تيز و برنده به عنوان حفاظ جان پناه مجاز نمي باشد.
نصب كپسول آتش نشاني جهت كاربري هاي تجاري – خدماتي اداري الزامي و جهت واحدهاي مسكوني توصيه اكيداً مي گردد.
ستون هاي فلزي داخل پاركينگ با 6 سانتيمتر ملات يا سنگ و آجر پوشش داده شود و پوشش فوق نبايستي باعث كاهش دهانه مفدي و استاندارد پاركينگ شود.
شاسي مخزن آب در سرپله اجرا و منبع آتش نشاني با تسمه هاي فلزي به شاسي متصل گردد و اطراف منبع بايد پوشش فلزي مناسب حسب نظر شهرداري اجرا شود.
پمپ آب داراي حفاظ و از دسترس كودكان به دور باشد.
در حين اجرا كليه موارد ايمني از قبيل بستن توري ايمني جهت جلو گيري از پرتاب مصالح در سمت پلاكهاي مجاور و معبر عممي رعايت شود.
نصب دستگاه خاموش كننده با ظرفيت 4-6 كيلو گرم در مجاورت دستگاه پلكان تابلوهاي اصلي برق در ورودي تجاري و پاركينگها و واحدهاي مسكوني حسب نظر سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني الزامي است.
داكت لوله هاي تاسيات مكانيكي و برقي و دودكش ها به طور مستقل اجرا گردد.
تامين حداقل نور طبيعي يا روشنايي ايمن و با تهويه مناسب جهت پاركينگ در زيرزمين و پلكان و فضاهاي عمومي الزامي است.
تعبيه آستانه ريزش با قاب فلزي مقاوم زير شيشه هاي نورگيرساختمان و درجلونماسازي از جنس مقاوم صورت پذيرد.
درصورت نصب سنگ در نماي ساختمان بصورت پلاك قائم ،بايد با تعبيه اسكوپ و مهار مناسب از جداشدن و فروريختن آنها در موقع بروز زلزله جلوگيري شود.
نصب اسپيلتر سقف روي هر واحد پاركينگ خودرو به منور آب پاشي از سقف در زمان حريق براي خودرو توصيه مي شود.
فضاي سبز

احداث باغچه و كاشت چند اصله درخت درحياط الزامي است.
كاشت چند اصله درخت غير ثمري در پياده رو ضروري است.

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *