آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور

طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی,تعیین وآنها را براساس اطلاعات بدست آمده و مقررات آین مبحث جانمایی کند.پیش بینی لازم متناسب با شرایط اقلیمی به عهده طراح می باشد.در ساختمان های با طول مسیر قائم حرکت بیش از 7 متر از کف ورودی اصلی (معمولا بیش از سه طبقه),تعبیه آسانسور الزامی می باشد.

تبصره:در ساختمان های غیر مسکونی طول مسیر قائم حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف بالاترین طبقه محاسبه می شود.

در ساختمانهای 8طبقه یا ساختمان های با طول مسیر 28 متر و بیشتر از کف ورودی اصلی,باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد,حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت یک دستگاه آسانسور کفایت می کند.

در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 21متر از کف ورودی اصلی,لازم است حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار(برانکارد بر) تعبیه شود.این آسانسورباید با یک علامت مخصوص قابل روئیت مشخص شده و کلیه طبقات سرویس شود.

در ساختمان های که وجود آسانسورhttps://www.otis.com/en/us/ الزامی می باشد.باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

در ساختمان بیمارستان های بیش از یک طبقه,وجود حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر اجباری است.در صورتی که سطح شیب دار مناسبی وجود داشته باشد این الزام وجود ندارد.

در ساختمان های دسته چهارم و مکان های نگهداری سالمندان و معاولان بیش از یک طبقه,تعبیه یک آسانسور یرانکارد الزامی است,مگر اینکه سطح شیب دار مناسبی وجود داشته باشد.

در ساختمانهای دسته سوم که مشمول مقررات بند نمی باشند,وجود حداقل یک دستگاه آسانسور(15-2-1-2) نمیباشد, وجود حداقل یک آسانسور با قابلیت حمل صندلی چرخ دار الزامی است.در صورتی که سطح شیب دار مناسب برای تردد صندلی چرخ دار در کلیه طبقات وجود داشته باشد,این الزام وجود ندارد.

آسانسور های که قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارند باید دارای الزامات زیر باشند:

 • حداقل ابعاد کابین 1100*1400 میلی متر باشد.
 • حداقل عرض بازشوها در کابین,800 میلی متر باشد.
 • مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد.
 • مجهز به دکمه بازماندن در کابین برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد.

آسانسورهایی که قابلیت حمل بیمار (برانکارد بر) را دارند باید دارای الزامات زیر باشد:

 • حداقل ابعاد کابین 1400*2400 میلی متر باشد.
 • حداقل عرض و حداقل بازشوها در کابین به ترتیب 1300و2100 میلی متر باشد.
 • مجهز به دکمه باز ماندن در کابین برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد.
 • مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر باشد.
 • مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد.
 • مجهز به کلید مخصوصی باشد که آسانسور را در اختیار کاربران آموزش دیده قرار دهد.
 • مجهز به سیستم برق استراری باشد به گونه ی که هنگام قطع برق,آسانسور را به نزدیکترین طبقه هدایت نماید.

_ در محاسبات ترافیک,علاوه بر کمیت,کیفیت سرویس نیز باید مد نظر قرار بگیرد,به نحوی که حرکت آسانسور از طبقه ورودی اصلی به طور متوسط در هر ثانیه,یک بار صورت گیرد.

طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزاء و جانمایی آسانسور :

طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسور در ساختمان را باتوجه به معیارهای سهولت دسترسی,سهولت رفت و آمد مسافران و هدایت آنها به سمت آسانسور تعیین نماید,به گونه ی که آسانسور در مرکز (مراکز)حرکتی و ترافیکی ساختمان قرار گرفته و بتوان با کمترین حرکت و جابه جایی مسافر یا بار,از نقاط مختلف ساختمان به آنها دسترسی پیدا کند.

حداکثرمسافت از در ورودی ساختمان یا آپارتمان ها تا در آسانسور در هر طبقه 40 متر می باشد.

آسانسورها باید به نحوی جانمایی شوند که مسافت طی شده توسط مسافران برای سوار شدن به هر کابین,حداقل ممکن باشد.

در صورتی که تعداد آسانسور سه دستگاه یا کمتر باشد می توان آنها را در یک چاه قرار داد.اگر تعداد آسانسور چهار دستگاه باشد باید حداقل در دو چاه مجزا قرار گیرند و در صورتی که بیش از چهار دستگاه باشند حداکثر چهر دستگاه آسانسور می توانند ددر یک چاه مشترک باشند.

ورود و خروج افراد از آسانسوربه طبقات و بالعکس باید به راحتی و بدون تداخل حرکتی صورت گیرد و فضای کافی جهت انتظار,در ورودی ها و خروجی ها در نظر گرفته شود.راهروها مقابل آسانسور باید طبق ابعاد مندرج در جدل زیر طراحی گردد.

عمق(عرض یا طول هم راستای عمق کابین)راهرو مقابل ورودی های آسانسور

 

نوع ساختمان

 

جانمایی آسانسور

 

عمق راهرو ورودی های کابین

 

مسکونی

تکی

 

برابر یا بزرگ تر از عمق کابین
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از 5/1 متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر ار 1/2 متر یا مجمع بزرگترین عمق آسانسورهای رو به روی هم(هر کدام که بزرگتر باشند)
 

غیرمسکونی

به استثنای

آسانسور

تخت بر

تکی برابر یا بزرگتر از 5/1 برابر عمق کابین
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از 4/2 متر یا 5/1 برابر بزرگترین عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)
گروهی روبروی هم برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های رو به روی هم,حداکثر 5/4 متر
 

غیرمسکونی

بیمارستان و …

دارای اسانسور تخت بر

 

تکی برابر یا بزرگتر از 5/1 برابر عمق کابین
گروهی روبروی هم برابر یا بزگتر ار 5/1 برابر عمق بزگترین کابین در گروه
گروهی روبروی هم برابر یا بزگتراز مجمع بزرگترین عمق کابین های رو به روی هم

 

نمونه هایی جهت جانمایی آسانسورها و طراحی راهروهای

 

 

جانمایی دو آسانسور,الف و ب انتخاب مناسب,پ-انتخاب نامناسب

 

آسانسورها
آسانسورها

جانمایی سه اسانسور,الف_انتخاب مناسب,ب,انتخاب قابل قبول

جانمایی آسانسورها و فضای انتظار در راهروهای مقابل آنها (دو و سه آسانسور)

 

جانمایی چهار آسانسور,الف_انتخاب مناسب,انتخاب قابل قبول

 

جانمایی شش آسانسور , الف_انتخاب غیر قابل قبول, ب_انتخاب مناسب, پ_ انتخاب قابل قبول

 

در هتل ها,بیمارستان ها و ساختمان های مسکونی لازم است برای جلوگیری از انتقال سر و صدا ناشی از عملکرد و حرکت آسانسور تمهیدات لازم پیش بینی گردد و چاه آسانسور از اتاق های بستری یا خواب دور باشد.

چاه آسانسور

ابعاد چاه آسانسور باید متناسب با ظرفیت کابین, نوع در و سرعت آسانسور طراحی شود.

تبصره : در صورتی که دیواره های اطراف چاه آسانسور بتنی باشد طراح باید صفحات آهنی یا گروفیل های فلزی مخصوص جهت نصب اجزای آسانسور را در محل های مورد نیاز پیش بینی نماید.در صورتی که سازه اطراف چاه آسانسور فلزس باشد,لازم است پیش بینی لازم جهت اتصال اجزای آسانسور به سازه ساختمان به عمل آید.استفاده از بولت های مخصوص بتن یا بولت های مخصوص دیوارهای آجری که قابلیت تحمل نیرو های وارده بر اجزای مرتبط را دارند مجاز می باشد.در شرایطی که این اجزا دارای عملکرد کششی باشند,استفاده از صفحات آهنی که به وسیله تفنگ های چاشنی دار در بتن کار گذاشته می شوند مجاز نیست.

براید جلوگیری از اضافه بار (بار بیش از ظرفیت آسانسور),مساحت کابین باید محدود گردد.بدین منظور ضمن توجه به ابعاد ارائه شده برای چاه آسانسور,توجه به حداکثر و حداقل مساحت مجاز داخل کابین,ارائه شده در جدول 15-2-2-2-1 الف و ب الزامی است.

تبصره: در آسانسور خودروبر غیر تجاری که بهره برداری از آنها توسط اشخاص مجاز و آموزش دیده انجام می شو,به ازای هر 200 کیلوگرم بار اضافی باید حدودا18% متر مربع به سطح کابین شود.

 

حداکثر مساحت کابین متناسب با ظرفیت

1-حداقل برای آسانسور یک نفره

2-حداقل برای اسانسور دو نفره

-برای ظرفیت بیش از 2500 کیلوگرم به ازای هر 100 کیلوگرم 16% متر مربع به حداکثر مساحت قابل دسترسی کابین اضافه شود.برای وزن های  مابین مقادیر فوق,مساحت از طریق میان یابی خطی محاسبه شود.

برای ظرفیت بیش از 20 نفر به ازای هر نفر 115% متر مربع به مساحت کابین اضافه می شود.

دیواره ها و تیغه های پوشاننده باید از مصالح مقاوم در برابر آتش (با قابلیت تحمل بیشتر از یک ساعت)ساخته شوند,که در اثر حرارت,گاز و دود مسموم کننده یا خطرناک از آنها متصاعد نشده و باعث ایجاد گرد و غبار نشوند.در صورتی که دیواره های چاه آسانسور از شیشه ساخته شوند مقاومت در برابر حریق ملاک نمی باشد ولیکن باید این شیشه ها از نوع لمینت شده با ارتفاع متناسب با اندازه های مشخص با اندازه های مشخص شده در استاندارد ملی آسانسور مطابق باشد

 

از آنجا که بارهای استاتیکی و دینامیکی قطعات ثابت و تجهیزات متعلق به آسانسور,به علاوه ظرفیت آن بر سقف چاه آسانسور وارد می شود,کلیه نیروهای وارده به این سقف,باید محاسبه شده و در طراحی سازه و سقف لحاظ گردد.

در کابین های دارای در,سطح داخلی دیواره های چاه آسانسور در سمت وروردی های کابین باید صاف و بدون برجستگی و یا فرو رفتگی باشد.در صورت وجود این برجستگی باید با زاویه 60 درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود.

 

سطح داخلی دیواره های چاه آسانسور باید با مصالح مناسب به گونه ای پوشانده شوند که کمترین خلل و فرج را دارا باشد(مانند سیمان کاری لیسه ای)

چاه باید منحصرا برای آسانسور باشد.نصب و عبور هرگونه لوله,کابل, سیم و تجهیزات دیگر,به استثنای سیم کشی و لوله کشی برق مربوط به سیستم روشنایی چاه,کابل های برق تغذیه و سیسیتم کنترل مخصوص آسانسور در داخل چاه آسانسور,ممنوع است.

روشنایی چاه آسانسور باید به نحو مطلوب تامین گردد.بدین ترتیب لازم است دو عدد چراغ در فاصله 5% متر از بالاترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ ها با فواصل حداکثر 7 متر با حفاظ و با قابلیت روشن و خاموش شدن از محل موتور خانه نصب شوند.

مدار تغذیه سیستم روشنایی موتورخانه,روشنایی چاه و پریز های برق باید طوری در نظر گرفته شود که در صورت قطع مدار تغذیه آسانسور به منظور تعمیرات احتمالی و موارد دیگر,مدار تغذیه آنها برقرار بماند.

وزنه تعادل و کابین باید در یک چاه باشند.

 

آسانسورها :

 

 

آسانسورها
آسانسورها

سطح داخلی دیواره چاه در سمت ورودی طبقات

منبع :(مبحث پانزدهم)مقررات ملی ساختمان

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *