مجموعه فرهنگی ژان ماري تجیبائو

– نیوکالدونیاي فرانسه

جزیرهnewcaledoniaیک مستعمره فرانسه و پایتخت نومایا قرار گرفته است. این مجموعه برخواسته از توجه به گیاهان بومی و کلبههایی که به وسیله مردم بومی کاناخ ساخته شده بود ،توسط طراحی شده است و به عنوان تجلیل از فرهنگ مردم کاناخ 1993 معمار ایتالیایی رنزو پیانو در سال و از یاد بردن خاطره استعمار فرانسه ساخته شد. مرکز فرهنگی تی جی بائو به عنوان یکی از آثار برجسته معماري معاصر از هر جهت قابل توجه است؛ توجه به سایت و هماهنگی با محیط اطراف ،توجه به بارهاي زیست محیطی، پروسه طراحی، پرورش کانسپت و البته خود کانسپت و در آخرکیفیت و جزئیات دقیق اجرا.

اینها همه زوایاي متفاوتی از کالبد این مجموعه است. اما یک زاویهی پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن برقراري ارتباط قوي با مخاطب است. استفادهکنندگان بومی در این مجموعه هرگز احساس غریبگی نمیکنند، به راحتی در میان احجام قدم میزنند و در موقعیتهاي مناسب به هر کدام داخل میشوند و از آنها استفاده میکنند، صداي آشناي طبیعت را میشنوند و لرزش پوسته ساختمان را که آشنا است حس میکنند؛ رنگ گرم چوب از رسمیت فضا کاسته و آن را صمیمیتر کرده است. ارتفاع فضاي داخلی انسانی است و هارمونی خاصی در اجزا دیده میشود .

– دلیل ساخت مرکز فرهنگی ژان ماري تجیبائو

ساخت مرکزي براي بیان فرهنگ کاناخ تصمیمی بود که دولت فرانسه در طی کنفرانس صلح پس از در کالدونیاي جدید اتخاذ کرد. این مجموعه که سایت عظیمی را به 1988 و 1984شورشهاي سال ، رهبر سیاسی مردم کاناخ که در جنگ براي jeam marie tjibaouخود اختصاص داده است به کشته شد، اهدا شده است و به همین اسم نامگذاري شده 1989استقلال داخلی نیو کالدونیا در سال است. در مسابقهاي بین المللی طرح آقاي پیانو به عنوان طرح برگزیده انتخاب میشود.

ایده این بود که به جاي ایجاد یک بازسازي تاریخی یا یک دهکده تکراري ساده با منعکس کردن فرهنگ بومی و سمبلهاي قدیمی که به هر حال هر کدام زمانی خیلی بیشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ کاناخ بپردازند و به تاریخ محیط و باورهاي کاناخ احترام بگذارند. مجموعه فرهنگی تجیبائو از منحنیهاي قفس مانند، از چوب درختان کاج و صنوبر ساخته شده است . مرکز فرهنگی براي نمایش دادن و فعالیتهاي مختلف روزمره در صدد تامین فضاهایی بر طبق فرهنگمردم کاناخ طراحی شده، ریشههاي فرهنگ آنها را حفر کرده و در طراحی ساختمان، از باورها واعتقادات فرهنگی مردم کاناخ و همچنین چشمانداز زیباي شبه جزیره الهام گرفته شده است. در کل آب و هوا در نیو کالدونیا به طور قابل توجهی گرم و مرطوب است، بنابراین یکی از ملاحظات اصلی براي مجموعه، به وجود آوردن یک سیستم خنککننده انفعالی کارا و موثر است. سیستم تهویهی انفعالی یکی از روشهاي اصلی خنک کردن و تهویه در مجموعه تجیبائو است.

ایده این بود که به جاي ایجاد یک بازسازي تاریخی یا یک دهکده تکراري ساده با منعکس کردن فرهنگ بومی و سمبلهاي قدیمی که به هر حال هر کدام زمانی خیلی بیشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ کاناخ بپردازند و به تاریخ محیط و باورهاي کاناخ احترام بگذارند. مجموعه فرهنگی تجیبائو از منحنیهاي قفس مانند، از چوب درختان کاج و صنوبر ساخته شده است . مرکز فرهنگی براي نمایش دادن و فعالیتهاي مختلف روزمره در صدد تامین فضاهایی بر طبق فرهنگمردم کاناخ طراحی شده، ریشههاي فرهنگ آنها را حفر کرده و در طراحی ساختمان، از باورها واعتقادات فرهنگی مردم کاناخ و همچنین چشمانداز زیباي شبه جزیره الهام گرفته شده است. در کل آب و هوا در نیو کالدونیا به طور قابل توجهی گرم و مرطوب است، بنابراین یکی از ملاحظات اصلی براي مجموعه، به وجود آوردن یک سیستم خنککننده انفعالی کارا و موثر است. سیستم تهویهی انفعالی یکی از روشهاي اصلی خنک کردن و تهویه در مجموعه تجیبائو است.

ایده این بود که به جاي ایجاد یک بازسازي تاریخی یا یک دهکده تکراري ساده با منعکس کردن فرهنگ بومی و سمبلهاي قدیمی که به هر حال هر کدام زمانی خیلی بیشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ کاناخ بپردازند و به تاریخ محیط و باورهاي کاناخ احترام بگذارند.

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *