ضوابط پارکینگ ها

انواع پارکینگ

 • توقف گاه های مختص وسائل نقلیه ساکنان و کاربران در ساختمان,پارکینگ خصوصی محسوب می گردد.
 • توقف گاههای مختص تصرف عمومی و نیز پارکینگ های که امکان استفاده عموم از آنها میسر است,پارکینگ  عمومی محسوب می گردند.

گروه بندی پارکینگ ها

توقف گاه های خودرو به سه گروه :

 • پارکینگ کوچک :دارای حداقل سه محل توقف خودرو
 • پارکینگ متوسط:دارای چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو
 • پارکینگ بزرگ:دارای بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو

تبصره:

_ در پارکینگها با استتفاده از از علائم هشدار دخنده در اطراف ستون ها از امکان برخورد خودروها با ستون ها جلوگیری به عمل آید.

_در توقف گاه های متوسط و بزرگ سر پوشیده,ستونهای فلزی و بتنی باید مطابق با مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان در برابر حریق مقاوم شوند.

 

ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها

 • عرض مفید درب ورودی (پشت تا پشت درب),معبر ورودی و شیب راهه در پارکینگ های بزرگ حداقل شش متر ودر پارکینگ های کوچک و متوسط حداقل 3 متر می باشد.
 • در صورت اختلاف سطح بین تراز ورودی و کف پارکینگ حداکثر 50 سانتی متر باشد ورود و خرج اتومبیل در این صورت دنده عقب بلامانع است.و در این گونه طراحی ها ایستگاه قبل از رمپ الزامی نیست.
 • در چرخش شیب راهه پارکینگ ها شهاع منحنی بر داخلی رمپ حداقل 3متر می باشد.
 • ملاک محاسبه رمپ منحنی,یک متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن می باشد.
 • در پارکینگهای طبقاتی خصوصی,عرض شیب راهه بین طبقات بستگی به تعداد اتومبیل های عبور از آن شیب راهه دارد.
 • حداقل طول ایستگاه خودرو قبل از شیب راه پارکینگ سه متر می باشد.
 • حداکثر میزان شیب رمپ 15%  می باشد.
 • حداکثر میزان شیب ایستگاه قبل از رمپ 5% می باشد.
 • جهت تعیین حداکثر طول رمپ با شیب 15% این طول معادل طی مسیر برای اختلاف ارتفاع 3/5 متر(معادل 3/23 متر طول رمپ) می باشد.
ارتفاع مفید پارکینگ ها
 • ارتفاع مفید پارکینگ, فاصله از کف تمام شده پارکینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تاسیساتی می باشد.
 • ارتفاع مفید مجاز”پارکینگ های متوسط و بزرگ “حداقل دو متر و چهل سانتی متر (2/40 متر ) می باشد.
 • ارتفاع مفید مجاز “پارکینگ های کوچک” حداقل دو متر و بیست سانتی متر (2/20متر)می باشد.
 • در پارکینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و ده سانتی متر(2/10 متر ) می باشد.
ا ویژه معلولین جسمی _حرکتی در پارکینگ ها و الزامات
 • در پارکینگ های عمومی باید دو درصد (2%) از فضاهای توقف (حداقل یک فضای توقف در هر شرایط) برای افراد معلول در نزدیکترین فاصله به ورودی و خروجی پیاده اختصاص یابد.
 • در ساختمان های مسکونی با ظرفیت ده واحد به بالا دسترسی معلولین جسمی_ حرکتی در تراز پارکینگ به پیش فضای آسانسور ضروری است.
 • حداقل عرض محل توقف اتومبیا افراد معلول 3/5 متر می باشد.
 • محل توقف اتومبیل افراد معلول می باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی خروجی و آسانسور پارکینگ باشد و بوسیله علامت مخصوص مشخص شود.
 • محل توقف اتومبیل افراد معلول در هر سمت نباید بیش از 2% شیب داشته باشد.
دهانه بندی پارکینگ ها
 • توقف خودروها در پارکینگ نباید مزاحمتی برای دسترسی و استفاده از انباری و فضاهی عمومی و تاسیساتی ایجاد نماید.
 • در پارکینگ های متوسط و بزرگ جهت تامین مورد فوق اضافه کردن حداقل “60 سانتی متر”  به طول یا عرض محل توقف خودرو الزامی است.
 • در توقف های خطی اتومبیل ابعاد توقف یک اتومبیل 2/60*6 متر و عرض محل مانور مجاور آن حداقل 3/40 متر می باشد.
 •  با استفاده از تدابیر مناسب, تعیین مکحدوده توقف هر خودرو در کفسازی پارکینگها در شرایطی که آیتم های سازه ای و اجرائی کنترل کننده محل توقف نباشد,الزامیست.

دهانه بندی پارکینگ ها

فواصل محور تا محور ستون ها در ارکینگ ها ی عمودی با اسکلت فلزیتا چهار سقف محور به محور ستون جهت :

یک اتومبیل ………………………………………….3متر

دواتومبیل …………………………………………….5  متر

سه اتومبیل ………………………………………….. 20/7 متر

با افزایش هر سقف (حداکثر هشت سقف ) با ازاء هر سقف 10 سانتی متر به مقادیر فوق اضافه می گردد.

اگر ساختمان اسکلت بتنی باشد به دهانه های قید شده  در بند فوق بیست سانتی متر اضافه می گردد.

در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ. ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ

اضافی خودرو 2/60 به دهانه ردیف مربوطه اضافه می گردد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻃﺮاف ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ دﻳﻮار ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻃﺮف 10 دﻳﻮار ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ به محل توقف اضافه می گردد.

در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﻳﺎ ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺗﻮﻗﻒ دردﻫﺎﻧﻪ آﺧﺮ افزایش 20 سانتی متر به ضوابط اعلام شده الزامیست.

تبصره :

در رابطه با بند فوق افزایش عرض محل عبور و یا مانورﭘشت محل توقف خودرو در ﭘارکینگ می تواند در عدم نیاز به افزایش عرض دهانه موثر باشد.

حداقل عرض مفید مسیر عبور خودرو(فضای مانور نیز می باشد) باید 5 متر باشد.

در ﭘارکینگ های عمومی بزرگ حداقل عرض مفید مسیر دو طرفه (رفت و آمد) خودرو 6 متر می باشد.

 

مطالب اخیر

محاسبات

شرح خدمات دپارتمان سازه و محاسبات گروه طراحیآویستات: محاسبات سازه با اسکلت فلزی و بتنی

ادامه مطلب »

آسانسورها

الزامات اولیه انتخاب آسانسور طراح باید تعداد,ظرفیت و نوع (مسافربر,باربرو …)آسانسورهای ساختمان را در مراحل

ادامه مطلب »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *